DOOSAN V ENGINES

4V158TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
4V158TIH
530 PS (390kW)
1800 (Heavy Duty)
4V158TIM
600 PS (441kW)
2100 (Medium Duty)
4V158TIL
800 PS (588kW)
2300 (Light Duty)

V158TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
V158TIH
480 PS (353kW)
1800 (Heavy Duty)
V158TIM
540 PS (397 kW )
2100 (Medium Duty)
V158TIL
680 PS (500 kW)
2300 (Light Duty)

V222TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
V222TIH
720PS (530kW)
1800 (Heavy Duty)
V222TIM
800PS (588kW)
2100 (Medium Duty)
V222TIL
1000PS (736kW)
2300 (Light Duty)

4V222TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
4V222TIH
800 PS (588 kW)
1800 (Heavy Duty)
4V222TIM
880 PS (647kW)
2100 (Medium Duty)
4V222TIL
1200 PS (883kW)
2300 (Light Duty)

V180TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
4V222TIH
600PS (441kW)
1800 (Heavy Duty)
4V222TIM
650PS (478kW)
2100 (Medium Duty)
4V222TIL
820PS (603kW)
2300 (Light Duty)

DOOSAN IN-LINE ENGINES

L066TIH

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
L066TIH
180PS (132kW)
2200 (Heavy Duty)

L086TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
L086TIH
285PS (210kW)
2100 (Heavy Duty)
L086TIM
315PS (232kW)
2300 (Medium Duty)
L086TIL
360PS (265kW)
2500 (Light Duty)

L126TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
L126TIH
360PS (265kW)
2000 (Heavy Duty)
L126TIM
400PS (294kW)
2100 (Medium Duty)

L136

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
L136
160PS (118kW)
2200 (Heavy Duty)

L136T/TL

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
L136T
200PS (147kW)
2200 (Heavy Duty)
L136TL
240PS(177Kw)
2500 (Light Duty)

L136TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
L136TI
230PS (169kW)
2200 (Heavy Duty)

MD196T

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
MD196T
280PS (206kW)
2000 (Heavy Duty)

MD196TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
MD196TI
320PS (235kW)
2000 (Heavy Duty)

4L126TI

ModelPower Range (kW)rpm (Rating)
4L126TIH
450 PS (331 kW)
2000 (Heavy Duty)
4L126TIM
495 PS (364 kW)
2100 (Medium Duty)
4L126TIL
545 PS (401 kW)
2200 (Light Duty)