22601 VOLVO PENTA TAMD162C 375 kW (510 hp)

22601 VOLVO PENTA TAMD162C 375 KW (510 hp)

Type

22316 VOLVO PENTA D13 550 404 kW 1900 rpm

22316 VOLVO PENTA D13 550 404 kW

Type of

20217 VOLVO PENTA – MD100 BK – 120 kVA 230 V – 3 phase Stamford MC40B

20217 VOLVO PENTA – MD100 BK 120 KVA 3 Phase Stamford MC40B

20216 VOLVO PENTA – MD100 BK – 120 kVA 230 V – 3 phase Stamford MC40B

20216 VOLVO PENTA MD100 BK 120 KVA 3 Phase Stamford MC40B