20217 VOLVO PENTA – MD100 BK – 120 kVA 230 V – 3 phase Stamford MC40B

20217 VOLVO PENTA – MD100 BK 120 KVA 3 Phase Stamford MC40B

20216 VOLVO PENTA – MD100 BK – 120 kVA 230 V – 3 phase Stamford MC40B

20216 VOLVO PENTA MD100 BK 120 KVA 3 Phase Stamford MC40B